Kunskapsdatabas (FAQ)
Vilka villkor gäller?
Posted by Mats K på 04 December 2017 03:11 PM


SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

 

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa.

Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa kompletterande villkor.

 

Efter SRF:s villkor följer Allincs kompletterande villkor. De kompletterande villkoren gäller även för Go Allinc AB´s andra varumärken Allinclusive och MrCharter. 

 

1. Inledande bestämmelser

 

1.1 Vad är en paketresa?

1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av

- transport och

- inkvartering eller

- någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering

 

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

 

 

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

 

1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.

 

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

 

1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flygplatser, transportmedel etc.

 

1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan.

Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.

 

1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.

 

1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att samtliga namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören.

 

1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

 

1.2.8 Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för återbekräftelse av flygningar, som ingår i individuella resor och paketresor utan reseledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berörda flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna, och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.

 

1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att omgående efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.

 

1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför.

 

1.2.11. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Huvudresenären är betalningsansvarig för hela bokningen. Alla ändringar och eventuell avbeställning ska göras av huvudresenären. Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontaktuppgifter så att han kan nås av viktiga meddelanden. Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer.

 

 

1.3. Pris och avtalade tjänster

 

1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.

 

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.

 

1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

 

1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.

 

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt att ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.

 

1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

 

1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

 

1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial framgå hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd.

 

1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan.

 

1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska sam-arbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum.

 

1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. Om arrangören erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören, måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås. Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand.

 

 

1.4. Avtalets ingående

 

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

 

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av arrangörens villkor.

 

1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med arrangörens avbeställningsvillkor.

 

 

2. Ändring av avtalet

 

2.1. Prisändringar

 

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

- ändringar i transportkostnader, inbegripet bränsle-priser,

- ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,

- ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

 

2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.

 

2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

 

2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.

 

2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

 

 

2.2. Överlåtelse av paketresa

 

2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt framgå av avtalet.

 

2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

 

 

2.3. Ändringar efter avtalets ingående

 

2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa

 

2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad.

 

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa

 

2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras härom.

 

2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.

 

2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

 

2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill, kan han/hon:

- häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller

- delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.

 

2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

 

2.3.3 Arrangörens ändringar efter avresa

 

2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang.

 

2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.

 

2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

 

 

3. Avtalets upphörande

 

3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser

 

3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen.

 

3.1.2. Resenären har rätt att avbeställa resa. Vid resenärens avbeställning har arrangören rätt att få ersättning för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

 

Arrangören kan i sina kompletterande villkor ange skäliga standardiserade avbeställningsavgifter på grundval av tidpunkten för avbeställningen.

Om det inte finns några standardiserade uppsägningsavgifter, har resenären rätt att få tillbaka paketresans pris med avdrag för sådana kostnader som arrangören ska betala. Arrangören ska på begäran av resenären skriftligen redovisa hur kostnaderna beräknats.

 

 

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

 

3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.

 

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

 

3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.

 

3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller avbeställningsreglerna i punkt 3.1.

 

3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

 

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställnings-försäkring

 

3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i enlighet med de villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen.

4. Fel och brister

 

4.1. Reklamation

 

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge arrangören möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.

 

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.

 

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

 

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.

 

4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

 

 

4.2. Avhjälpande av fel

 

4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären.

 

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

 

5. Begränsningar i arrangörens ersättnings-ansvar

 

5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de underleverantörer, som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten.

 

5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.

 

5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller trans-porterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom.

 

Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.

5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

 

5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta för resenären vid klagomål och besvär har han/hon enligt Montrealkonventionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtalsslutande) eller det flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).

 

 

6. Tvister

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

 

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt.

 

 

Allinc´s och Allinclusive´s  kompletterande Resevillkor

Allinc vill gärna se er som återkommande kunder och vi har därför ett gemensamt intresse av att se till så ni blir nöjda med er semester. Vi ber er därför läsa igenom följande villkor noggrant innan er beställning, det är våra kompletterande villkor som vi har försökt göra så tydliga och lättförståeliga som möjligt. Om något är oklart fråga oss gärna!

Kontaktuppgifter och kontroll av uppgifter

Kunden är ansvarig för att ange en korrekt e-postadress samt att kontinuerligt kontrollera e-posten för eventuella besked gällande bokningen exempelvis tidtabellsförändringar.

Kunden ansvarar för att kontrollera bokningsbekräftelsen och övriga färdhandlingar så att datum, hotell, resenärernas namn, flygtider, avreseort, reslängd och destination är korrekt och ska omgående kontakta Allinc om något inte stämmer. 

Bokning och betalning

Avtalet blir bindande när Allinc skriftligen bekräftat bokningen. Bekräftelse skickas inom 24 timmar. När Allinc bekräftat din bokning är du bunden av avtalet och skyldig att betala.

Anmälningsavgift betalas inom 24 timmar från bokningstillfället och varierar i storlek beroende på avbokningsregler för resans olika delar, anmälningsavgiften är dock alltid lägst 1000 kr per person plus eventuellt avbeställningsskydd. Slutbetalning ska ske senast 45 dagar innan avresa. Om bokning sker senare än 45 dagar innan avresa debiteras hela resans pris vid bokningstillfället.

Betalning kan ske med kort, genom internetbetalning, med faktura eller delbetalning. Vid val av betalning med faktura eller delbetalning måste kunden även godkänna Klarnas villkor.

Avbokningsregler

Avbokningsreglerna skiljer sig från fall till fall. Generellt är flygdelen av resan inte av- eller ombokningsbar och inte heller återbetalningsbar. Hotellkostnaden kan undantagsvis återbetalas beroende på hotellets- och hotell leverantörens avbokningspolicy. Kontakta kundtjänst för detaljer gällande specifika resor. Vi rekommenderar alltid att teckna avbeställningsskydd. Avbeställningsskydd måste tecknas i samband med bokning av resan och kan inte läggas till vid senare tillfälle. Ångerätt på resor gäller inte enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59 2 Kap 3§).

Avbeställningsskydd

Allinc erbjuder ett avbeställningsskydd via försäkringsbolaget Accept som kan tecknas i samband med bokning av resan. Avbeställningsskyddet gäller vid sjukdom som styrks av läkarintyg och resan måste avbokas innan flygets avgång för att avbeställningsskyddet ska gälla. Avbokning görs snarast möjligt till Allinc via mail kundtjanst@allinc.se . För avbeställningsvillkor och skadeanmälan klicka här.

Sen ankomst

Om ankomsten till hotellet blir sen så bör resenären informera hotellet om detta då hotell har som generell policy att hyra ut rum till andra gäster om man inte checkar in under eftermiddagen/kvällen på ankomstdagen.

Stavning av namn

Det är mycket viktigt att alla resenärers namn stavas korrekt enligt stavningen i resenärens pass. Flygbolaget kan neka ombordstigning om stavningen inte överensstämmer. Att ändra namn innebär alltid extra kostnader och är ibland inte ens möjligt att genomföra. Allinc är inte ansvarig för dessa kostnader.

Klagomål

Om något inte är till belåtenhet under resan kontakta omgående berört flygbolag eller hotell. Vid brister på hotellet kontakta i första hand receptionen och be dem åtgärda bristen. Om det inte hjälper be att få tala med hotellchefen. Om felet/bristen inte blir åtgärdat kontaktar du Allinc kundservice, alternativt hotell leverantören vars nummer finns på hotellvouchern. Allinc måste få möjlighet att åtgärda eventuella brister på plats, kontakta omgående Allinc eller det nummer som finns på er hotellvoucher om något inte är till belåtenhet. Kompensation vid reklamationer i efterhand där problemet hade kunnat åtgärdas, men Allinc inte fått möjlighet att åtgärda problemet under vistelsen kommer inte att utbetalas. 

Tvist

Om resenären och Allinc inte kan komma överens vid en reklamation kan ärendet prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Vid eventuell tvist ska svensk rätt gälla och talan ska väckas i svensk domstol eller genom skiljedom i Sverige.

Pass, Visum, Vaccinationer

Det är resenärens ansvar att kontrollera och ta med giltigt pass. Vissa länder kräver att passet ska vara giltigt i 6 månader efter hemkomst. Kontakta landets ambassad för att undersöka vilka regler som gäller med pass och om eventuellt Visum behövs. Din lokala vaccinationscentral vet vilka eventuella vaccinationer du behöver ta innan avresa. Visumkostnad ingår inte i resanspris.

Resor till eller via USA

Resenärer till eller via USA måste ha ett maskinläsbartpass och själv ansöka om ESTA. Detta gäller även om flyget enbart mellanlandar i USA, ESTA ansökan görs via denna länk https://esta.cbp.dhs.gov 

Ospecificerat boende

Om du väljer att resa ospecificerat så innebär det att du inte vet namnet på hotellet förrän strax innan avresa. Det behöver inte vara ett av hotellen i Allincs ordinarie program och hotellstandarden varierar från en stjärnigt och uppåt. Det är dock alltid ett allinclusive hotell, dock lämnas ingen garanti på vilken nivå av allinclusive det blir.

Ålder

Du måste vara 18 år för att genomföra bokningar på Allinc. För minderåriga resenärer som reser utan vuxet sällskap måste skriftligt godkännande skickas till Allinc av målsmän innan avresa. Vissa länder tillåter inte minderåriga att komma in i landet utan målsman, kontrollera med landets ambassad vad som gäller.

All inclusive konceptet

Generellt ingår flygresan, flygskatter, ett bagage, hotellvistelsen, städning, mat och dryck i Allincs priser. All inclusive finns i olika varianter beroende på hotell och destination. Det framgår i hotellbeskrivningen vad som gäller på respektive hotell. Det är oftast lokalt producerade alkoholhaltiga drycker som ingår i priset. På en del hotell finns flera restauranger att välja mellan, det kan då tillkomma kostnader för vissa av dessa restauranger, men det finns alltid minst en restaurang där maten ingår i resans pris. All inclusive startar när man checkar in på hotellet vanligtvis från kl. 15.00 på ankomstdagen och avslutas vid utcheckning vanligtvis kl. 12.00 på avresedagen. För vattensporter tillkommer vanligtvis en kostnad.

Bokningar gjorda på MrCharter.se eller via Allinc.se´s dynamiska* bokningstjänst är inte All inclusive om inte detta anges specifikt. *dynamisk innebär att du själv kan välja reslängd och flygbolag samt vilka måltider som ska ingå i priset.

Incheckning och transport till och från hotell

Transfer ingår inte i priset utan är en tilläggstjänst som kan bokas via Allinc om detta önskas. Tänk på att vara i god tid på flygplatsen både vid ut- och hemresa. Det är ofta långa köer till incheckning och säkerhetskontroll. Vi rekommenderar att man är på flygplatsen två timmar innan avgång. Allinc är inte ansvariga för eventuella kostnader som uppstår om returtransfern är försenad och man missar flyget, det är alltid resenärens ansvar att komma i tid till flygplatsen. Om transfer är bokat via Allinc är det resenärens ansvar att återbekräfta till den lokala leverantören på plats 24h innan hemresan gällande retur transfer så inga missförstånd uppstår.

Flygtider

Alla flygtider som anges är lokala. Flygtider kan ändras av flygbolaget, Allinc vidareförmedlar de ändringar som kommer oss till känna till den vid bokningen angivna mailadressen. Ibland får vi inte informationen av flygbolaget så det är alltid viktigt att kontrollera direkt med flygbolaget om någon förändring skett. Vid en eventuell flygförsening bör kunden kontakta flygbolagets representant på flygplatsen för att be om hjälp att lösa den uppkomna situationen.

Force Majeure

Om en resa ställs in på grund av Force Majeure, miljökatastrof, krigshandling, strejk, eller annan händelse utanför Allincs och Allincs underleverantörers kontroll har kunden ej rätt till skadestånd.

Reseförsäkring och Avbeställningsskydd

Det är resenärens ansvar att se till att man har ett fullgott försäkringsskydd. Allinc är inte ansvariga för eventuella kostnader som drabbar resenären vid sjukdom eller skada under, före eller efter resan. Vi erbjuder i samarbete med försäkringsbolaget Accept både ett avbeställningsskydd och en reseförsäkring. Reseförsäkring kan tecknas fram till dagen innan avresa men avbeställningsskydd kan enbart tecknas vid bokningstillfället. Kontakta kundtjänst för tecknande av reseförsäkring. För försäkringsvillkor och skadeanmälan klicka här.

Bagage

På flygbiljetten (e-ticket) ser man bagagereglerna för den specifika flygningen. För specialbagage såsom goflbagar och barnvagnar kontakta berört flygbolag eller Allinc för bokning och prisinformation.

Graviditet

Om du väntar barn och har en normal graviditet får du oftast flyga upp till fyra veckor innan förväntad nedkomst. Undersök reseförsäkringens villkor gällande graviditeter.

Förlorat/skadat bagage

Vid förlorat, försenat eller skadat bagage är det resenärens ansvar att omgående kontakta flygbolaget eller dess representant vid bagagehanteringen på flygplatsen för att anmäla skadan och upprätta en så kallad P.I.R. rapport. Detta måste göras innan resenären lämnar flygplatsen. 

Spädbarn

Barn som vid hemresan ännu ej fyllt två år kan bokas som spädbarn (infants). Detta innebär att de inte har något eget säte ombord på flyget utan sitter i vuxens knä. Max ett spädbarn per vuxen är tillåtet. Spädbarn har inte rätt till eget bagage ombord. Spädbarn har inte en egen säng på hotellet utan förväntas sova i samma säng som den vuxna.

Lokala skatter

Vissa destinationer har lokala turist skatter som måste betalas direkt på hotellet eller vid avresa från flygplatsen. Dessa skatter är inte inkluderade i resans pris och kan dyka upp mycket plötsligt om de lokala myndigheterna beslutar sig för detta. Ett exempel på en ort (men inte begränsat till denna ort) där de lokala myndigheterna beslutat att ta ut en turistskatt är Costa Brava/Lloret de Mar i Spanien där gäster från 1 November 2012 måste betala 0.75 Euro per dag per person om man bor på hotell med 1,2 eller 3 stjärnor och 1,25 Euro per person och dag om man bor på 4 stjärniga hotell, för boende på 5 stjärniga hotell är kostnaden 1,25 Euro per person och dag. Denna skatt betalas endera vid in- eller utcheckning på hotellet.

På vissa destinationer måste en lokal avrese skatt betalas på flygplatsen. Denna skatt är inte inkluderad i resanspris utan betalas till myndigheterna kontant direkt på plats vid hemresan.

Avbokningsregler

Avbokningsvillkoren varierar mellan hotellen och beror även på hur nära inpå avresan avbokningen görs. Vi rekommenderar att ni tecknar avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Avboka resan genom att kontakta kundtjänst på kundtjanst@allinc.se. Glöm inte att ange bokningsnummer och namn.

Ytterligare regler för dig som bokat en resa som inte är All inclusive

Om du bokar ett "Paket utan All inclusive" godkänner du utöver Allincs villkor även hotell leverantörens villkor. I de fall villkoren skiljer sig så gäller Allincs villkor före dessa villkor. 
För att läsa hotell leverantörens villkor klicka här

Personuppgifer och cookies

Genom att använda våra webbplatser godkänner du våra villkor och att vi hanterar dina och dina medresenärers personuppgifter. Läs mer om personuppgiftshantering här


Help Desk Software by Kayako allinc.kayako.com