Kunskapsdatabas (FAQ)
Vilkår - NO
Posted by Mats K på 24 January 2018 11:55 AM

DEN SVENSKE REISEBYRÅFORENINGENS VILKÅR FOR PAKKEREISER

 

Følgende vilkår regulerer forholdet mellom reisearrangør, som er medlem av den svenske reisebyråforeningen (heretter "arrangøren"), og reisende ved kjøp av pakkereiser.

I tillegg til disse vilkårene, kan arrangøren også stille kompletterende vilkår.

 

Etter SRFs vilkår følger Allincs kompletterende vilkår. De kompletterende vilkårene gjelder også for Go Allinc AB sine andre varemerker, Allinclusive og MrCharter. 

 

  1. Innledende bestemmelser

 

1.1 Hva er en pakkereise?

1.1.1. En "pakkereise" refererer til et arrangement som er utformet før inngåelse av en avtale, bestående av

- transport og

- innkvartering eller

- noen av disse tjenestene i kombinasjon med enhver turisttjeneste som ikke utgjør en uvesentlig del av arrangementet, og som ikke er direkte knyttet til transport eller overnatting.

 

1.1.2. I tillegg er det en betingelse at arrangementet varer mer enn 24 timer eller inkluderer en overnatting, og selges eller markedsføres for en samlet pris eller for separate priser knyttet til hverandre.

 

 

1.2 Generelle forpliktelser til reisende

 

1.2.1. Den reisende er ansvarlig for å ha et komplett og gyldig pass og andre dokumenter som er nødvendige for reisens gjennomføring, samt visum og nødvendige vaksinasjoner dersom forholdene krevet det.

 

1.2.2. For alle flyreiser som er inkludert i pakkereisen, må reisende ha fullført innsjekken i henhold til reisedokumentene eller annen henvisning.

 

1.2.3. Den reisende må overholde bestemmelsene og vilkårene som arrangøren fastsetter eller som gjelder for de tjenester som inngår i pakkereisen, som hotell, flyplasser, transportmiddel etc.

 

1.2.4. Den reisende skal alltid opptre slik at det ikke er til sjenanse for medreisende. Grove overtredelser kan føre til at den reisende blir avskjediget av arrangøren eller hans representant fra videre deltakelse i turen.

I slike tilfeller må den reisende selv ta ansvar for hjemtransport og bære de påløpte kostnader i forbindelse med dette.

 

1.2.5. Den reisende skal ved avtalens inngåelse informere arrangøren om nasjonalitet, inkludert opplysninger om innehav av norsk eller utenlandsk pass og eventuelt dobbelt statsborgerskap, for at arrangøren skal oppfylle sin plikt til å gi informasjon om eventuelle pass- og visumkrav. Arrangørens plikt til å informere om pass- og visumkrav gjelder kun i forhold til EØS-borgere.

 

1.2.6. Den reisende må umiddelbart etter mottakelse nøye gå gjennom bekreftelse, billetter og andre reisedokumenter og kontrollere at opplysningene er korrekte og stemmer overens med det som er avtalt og at alle navn er stavet likt som i passet. Eventuelle feil skal meldes til arrangøren umiddelbart.

 

1.2.7. Den reisende skal umiddelbart informere arrangøren om eventuelle endringer av adresse, e-postadresse, telefonnummer eller annen informasjon som er relevant for arrangørens evne til å kontakte den reisende.

 

1.2.8 Den reisende skal overholde regler som arrangøren fastsetter for bekreftelse av flyreiser, som inngår i individuelle reiser og pakkereiser uten reiseleder. Manglende bekreftelse medfører at det berørte flyselskapet har rett til å disponere de reserverte setene, og dermed kan reisende miste retten til å utnytte resterende flyvninger.

 

1.2.9. Reisende skal holde seg oppdatert på avreisesteder og avgangstider, og for eksempel straks oppsøke informasjonsskjermer ved ankomst til en flyplass og kontakte flyplasspersonell ved tvil om hvilken terminal eller utgang flyet avtar fra. Dette endres ofte og er utenfor arrangørens kontroll.

 

1.2.10. Hvis reisende ikke overholder de ovennevnte bestemmelser, kan han/hun ikke fremstille krav verken mot arrangøren, formidlere eller underleverandører av pakkereisen for de konsekvensene medført av reisendes unnlatelse av å overholde de ovennevnte forpliktelsene.

 

1.2.11. Hovedreisende er personen som reserverer turen og dermed inngår avtale med arrangøren. Hovedreisende er betalingsansvarlig for hele bestillingen. Alle endringer og eventuell avbestilling må gjøres av hovedreisende. Refusjon ved avbestilling foretas til hovedreisende. Hovedreisende er ansvarlig for å gi arrangøren korrekt kontaktinformasjon slik at han/hun kan nås ved viktige beskjeder. Hovedreisende er ansvarlig for å formidle viktig informasjon til øvrige reisende.

 

 

1.3. Pris og avtalte tjenester

 

1.3.1. Informasjon i brosjyrer og kataloger, inkludert Internett, inngår i avtalen. Informasjonen er bindende for arrangøren, med mindre det er uttrykt i katalogen eller brosjyren at arrangøren forbeholder seg retten til å foreta endringer, og den reisende har blitt informert om slike endringer før avtalen er inngått.

 

1.3.2. Reisende må betale reisens pris innen det tidspunkt som er angitt i avtalen. Arrangøren har rett til å kreve en første delbetaling når avtalen inngås (registreringsavgift). Hvis reisens totalpris ikke betales ved avtalens inngåelse, skal det resterende beløpet betales på det tidspunkt som arrangøren oppgir.

 

1.3.3. Prisen skal oppgis på en slik måte at hele reisens pris er tydelig angitt. Den skal omfatte alle tjenester som inngår i avtalen, samt obligatoriske tillegg, skatter og avgifter.

 

1.3.4. På destinasjonen kan det forekomme krav til flyplassavgifter, inngangsavgifter og andre lokale skatter, som det ikke er mulig å betale for når avtalen inngås, da disse er avhengige av lokale bestemmelser eller er bruk av tilleggstjenester som ikke er inkludert i avtalen.

 

1.3.5. Med mindre noe annet fremgår, er reisens pris basert på overnatting i delt dobbeltrom. Hvis du ønsker overnatting for kun én person, har arrangøren rett til å kreve tillegg for enkeltrom, uavhengig av om dette skjer etter avtalens inngåelse eller om det oppstår som følge av en uforutsett hendelse, f.eks. at medreisende blir syk. Eventuelle krav på enkeltromstillegg faktureres til reisende umiddelbart etter at arrangøren har mottatt informasjon om eller på annen måte konstatert endringen.

 

1.3.6. En tilslutningsreise eller spesielle arrangementer inngår kun i avtalen dersom disse selges eller markedsføres sammen med hovedarrangementet til en samlet pris eller for separate priser knyttet til hverandre.

 

1.3.7. Eventuelle spesielle tjenester/ytelser på reisendes forespørsel er kun inkludert i avtalen dersom disse er eksplisitt bekreftet av arrangøren.

 

1.3.8. Hvis en pakkereise fremstiller et krav om et minimum antall deltakere for at reisen skal gjennomføres, skal det av arrangørens markedsføringsmateriell fremgå hvor mange deltakere som kreves for reisen skal gjennomføres, samt det tidspunktet reisende senest skal bli informert om at reisen ikke skal skje. Dersom det minste antall deltakere ikke oppnås, har arrangøren rett til å avlyse reisen. I slike tilfeller har ikke reisende krav på erstatning.

 

1.3.9. Arrangøren skal før avtalen inngås informere reisende om pass- og visumkrav, samt helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen.

 

1.3.10. Arrangørens plikt til å gi opplysninger om pass- og visumkrav gjelder kun for statsborgere i land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Hvis reisende ikke er statsborger i et slikt land, er den reisende selv ansvarlig for å finne ut hva som gjelder i forhold til pass og visum.

 

1.3.11. Arrangøren skal, innen avtalen inngås, gi reisende opplysninger om muligheten til å tegne reiseforsikring og/eller eventuell avbestillingsforsikring. Om arrangøren tilbyr avbestillingsforsikring og reisende tegner den via arrangøren, må reisende opplyse arrangøren om dette senest når avtalen om kjøp av pakkereisen inngås. Avbestillingsforsikring kan ikke legges til i etterkant.

 

1.4. Avtalens innhold

 

1.4.1. Avtalen blir bindende for partene når arrangøren har bekreftet den reisendes bestilling skriftlig. Arrangøren skal bekrefte reisendes bestilling uten forsinkelse.

 

1.4.2. Arrangøren kan i stedet bestemme at avtalen vil være bindende for partene når arrangøren har bekreftet bestillingen skriftlig og den reisende innen avtalt tid har betalt registreringsavgiften eller, dersom ingen registreringsavgift skal betales, hele reisens pris i henhold til arrangørens anvisninger. Slik bestemmelse skal tydelig fremgå av arrangørens vilkår og betingelser.

 

1.4.3. Hvis reisende ikke betaler i henhold til avtalen, har arrangøren rett til å heve avtalen. I slike tilfeller har arrangøren rett til betaling av det beløpet som reisende skulle ha betalt dersom reisende hadde avbestilt reisen i samsvar med arrangørens avbestillingsvilkår.

 

 

  1. Endring av avtalen

 

2.1. Prisendringer

 

2.1.1. Oppstår det kostnadsøkninger for arrangøren etter at avtalen i henhold til punkt 1.4 ovenfor har blitt bindende for partene, kan arrangøren øke prisen på reisen med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningen om disse avhenger av:

- Endringer i transportkostnader, inkludert drivstoffpriser,

- Endringer i skatter, avgifter og gebyrer eller avgifter for visse tjenester, som flyplass-, havn-, landings- og startavgifter,

- Endringer i valutakurser som brukes til å beregne prisen på pakkereisen.

 

2.1.2. I slike tilfeller kan prisen økes med et beløp som tilsvarer reisendes andel av kostnadsøkningen som arrangøren har hatt for gjennomføringen av avtalen. For eksempel, hvis en avgift i henhold til punkt 2.1.1. over øker med 100 kroner for hver reisende, kan prisen økes med samme beløp.

 

2.1.3. Retten til prisøkning i henhold til punktene ovenfor foreligger kun dersom kostnadsøkningen overstiger 100 kr.

 

2.1.4. Prisen kan ikke økes de siste 20 dagene før avtalt avreisedato. Arrangøren skal så snart som mulig informere reisende om prisendringene.

 

2.1.5. Reisens pris kan på motsatt vis reduseres, dersom arrangørens kostnader reduseres tidligere enn 20 dager før avtalt avreisedato, av samme grunner som nevnt ovenfor. Ved kostnadsreduksjon skal prisen kun reduseres dersom kostnadsreduksjonen overstiger 100 kr.

 

 

2.2. Overdragelse av pakkereiser

 

2.2.1. Den reisende har rett til å overdra reisen til en annen person. Det er imidlertid en forutsetning at den personen som pakkereisen overdras til, overholder vilkårene til arrangøren og oppfyller betingelsene ved avtalens inngåelse, og kravene for å delta i pakkereisen. Retten til å overdra reisen kan helt eller delvis begrenses av arrangøren dersom en overdragelse ikke er mulig på grunn av vilkårene pålagt av underleverandøren. For eksempel, hvis en flybillett i henhold til flyselskapets vilkår ikke kan overdras, innebærer en overdragelse av pakkereisen at reisende ikke refunderes for flybilletten, og at personen som reisen overdras til må kjøpe en ny flybillett. Begrensninger på retten til å overdra en reise skal alltid tydelig fremgå av avtalen.

 

2.2.2. Den reisende og den som pakkereisen overdras til har et felles ansvar for det gjenværende beløpet som skal betales for reisen og for alle ekstrakostnader som følger av overdragelsen. I tillegg har arrangøren rett til kompensasjon for det ekstra arbeidet som overdragelsen har ført til.

 

 

2.3. Endringer etter avtalens inngåelse

 

2.3.1. Reisendes forespørsler om endringer før avreise

 

2.3.1.1. For endringer etter avtalens inngåelse av reisedato, reisemål, hoteller, medreisende etc. har arrangøren, i tillegg til de faktiske kostnadene som endringen medfører, rett til å kreve et administrasjonsgebyr.

 

2.3.1.2. Etter at avtalen har blitt bindende, er det ofte ikke mulig å foreta endringer i de avtalte tjenestene. Dette kan gjelde for eksempel cruise, flybilletter og hotellrom, noe som skal fremgå av avtalen. Som følge av dette har ikke reisende rett til å få refundert den delen av pakkereisens pris som utgjør kostnaden for disse tjenestene.

2.3.2. Arrangørens endringer/kanselleringer før avreise

 

2.3.2.1. Hvis arrangøren må kansellere reisen eller hvis den ikke kan gjennomføres som avtalt, skal den reisende informeres så snart som mulig.

 

2.3.2.2. Dette gjelder imidlertid ikke for endringer eller avvik som kan anses å være av liten betydning for den reisende.

 

2.3.2.3. Hvis endringen medfører at reisens økonomiske verdi reduseres, har den reisende rett til reduksjon i prisen.

 

2.3.2.4. Er endringene i avtalen gjort av arrangøren vesentlige, eller er reisen kansellert uten at det er den reisendes skyld, kan han/hun:

- heve avtalen og få refundert hele beløpet betalt av ham/henne i henhold til avtalen, eller

- delta i en annen pakkereise, hvis arrangøren kan tilby dette.

2.3.2.5. Den reisende må informere arrangøren om sitt valg innen rimelig tid etter at han mottok informasjon om endring eller kansellering.

 

2.3.2.6. Hvis erstatningsreisen er billigere enn den originale pakkereisen, vil arrangøren refundere differansen.

 

2.3.3 Arrangørens endringer etter avreise

 

2.3.3.1. På grunn av senere inntreffende omstendigheter kan det hende at arrangøren etter avreise ikke kan levere deler av de avtalte tjenestene. I slike tilfeller skal arrangøren tilby erstatningsarrangementer.

 

2.3.3.2. For enkelte pakkereiser, på grunn av deres spesielle karakter, kan det være vanskelig å forutsi det nøyaktige forløpet. Endringer i naturgitte forhold, veiomlegginger, politiske hendelser etc. kan føre til at arrangøren er tvunget til å gjøre endringer i reiseplanen. I slike tilfeller skal arrangøren tilby reisende erstatningssarrangementer om mulig. Hvis endringen innebærer en forverring for den reisende kan han/hun ha rett til erstatning og/eller prisavslag.

 

2.3.3.3. Dersom endringer i de avtalte tjenestene i henhold til punkt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 skyldes forhold utenfor arrangørens kontroll, og som det med rimelighet ikke kunne ha ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som ikke arrangøren kunne unngå eller avverge følgende av, har den reisende ikke rett til erstatning. Dersom endringen skyldes underleverandøren som arrangøren har utnevnt, er arrangøren fritatt fra erstatningsansvar kun om det skyldes forhold utenfor underleverandørens kontroll. 

 

  1. Oppsigelse av avtalen

 

3.1. Den reisendes avbestilling av pakkereisen - generelle bestemmelser

 

3.1.1. Den reisendes avbestilling av reisen skal være i samsvar med vilkårene i avtalen. Med mindre annet er angitt, skal varsel om avbestillingen skje skriftlig.

 

3.1.2. Den reisende har rett til å avbestille reisen. Dersom reisende avbestiller, har arrangøren krav på erstatning for arrangørens kostnader som følge av avbestillingen.

Arrangøren kan i sine kompletterende vilkår angi standardiserte avbestillingsgebyrer på grunnlag av tidspunktet for avbestillingen.

Hvis det ikke finnes noen standardiserte avbestillingsgebyrer, har reisende rett til å få refundert pakkereisens pris med avdrag for eventuelle kostnader som arrangøren er pålagt å betale. På reisendes forespørsel skal arrangøren skriftlig rapportere hvordan kostnadene beregnes.

 

3.2. Reisendes og arrangørens krav til å trekke seg fra avtalen på grunn av force majeure

 

3.2.1. Både arrangøren og den reisende har rett til å trekke seg fra avtalen dersom, etter at avtalen har blitt bindende for partene, det på eller nær reisemålet eller langs den planlagte ruten forekommer naturkatastrofer, krigshandling, generalstreik eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og som i vesentlig grad vil påvirke reisen eller forholdene på reisemålet på reisetidspunktet. Dersom den reisende eller arrangøren trekker seg fra avtalen i henhold til denne bestemmelsen, har reisende rett til å få tilbake det han/hun har betalt i henhold til avtalen. Hvis arrangøren trekker seg fra avtalen i henhold til denne bestemmelsen, har reisende ikke krav på erstatning.

 

3.2.2. Vurderingen av om en hendelse anses å være av slik art som spesifisert i punkt 3.2.1 skal gjøres med hensyn til offisielle uttalelser fra svenske og internasjonale myndigheter. En frarådelse fra Utenriksdepartementet fra reiser til det aktuelle reisemålet skal betraktes som en slik hendelse.

 

3.2.3. Den reisende har ikke rett til å avbestille reisen i henhold til punkt 3.2.1 dersom han/hun ved inngåelse av avtalen kjente til omstendighetene/hendelsene nevnt i punktet, eller om omstendighetene/hendelsene var allment kjent.

 

3.2.4. Dersom reisende ikke har krav på å avbestille reisen i henhold til punkt 3.2.1, men likevel avbestiller, gjelder avbestillingsvilkårene i punkt 3.1.

 

3.2.5. For rundturer har reisende kun rett til å avbestille den delen av pakkereisen som berøres av den inngripende hendelsen. Men dersom denne delen av pakkereisen er en vesentlig del av pakkereisen, har den reisende rett til å avbestille hele reisen.

 

3.3. Avbestillingsforsikring og avbestillingsbeskyttelse

 

3.3.1. Hvis den reisende har inngått avtale om avbestillingsforsikring eller avbestillingsbeskyttelse, kan reisen avbestilles i henhold til vilkårene som gjelder for avbestillingsbeskyttelsen eller avbestillingsforsikringen.

 

  1. Feil og mangler

 

4.1. Reklamasjon

 

4.1.1. Ved feil eller mangler i de avtalte tjenestene, skal reisende umiddelbart, etter at han/hun har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, klage til reisearrangøren, arrangørens representant eller underleverandøren som mangelen angår, for å gi arrangøren mulighet til å avhjelpe mangelen. Reklamasjonen skal, dersom det er mulig, skje på reisemålet. 

4.1.2. Den reisende skal, om mulig, forsikre seg om at reklamasjonen dokumenteres skriftlig av arrangøren eller arrangørens underleverandør.

4.1.3. Reisende kan ikke påberope seg mangler dersom reklamasjonen ikke skjer i henhold til ovennevnte.

4.1.4. Krav om erstatning eller prisavslag må gjøres til reisearrangøren så snart reisen avsluttes.

4.1.5. Hvis krav er gjort på grunn av mangler i de avtalte tjenestene senere enn to måneder fra datoen da reisende oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, mister reisende retten til å påberope mangelen/feilen.

 

 

4.2. Avhjelpe feil og mangler

 

4.2.1. Hvis arrangøren tilbyr å avhjelpe mangelen, kan ikke reisende kreve prisavslag eller heve avtalen, forutsatt at avhjelpingen skjer innen rimelig tid og uten ekstra kostnad eller vesentlig ulempe for den reisende.

 

4.2.2. Reisende skal alltid begrense skaden i den grad det er mulig.

 

  1. Begrensninger i arrangørens erstatningsansvar

 

5.1. Arrangørens ansvar for krav som følge av skade eller mangler er begrenset til hva gjeldende beløpsgrenser, som fremgår av Warszawa- og Montréal-konvensjonene (for luftfartstransport) og Athen-konvensjonen (for sjø- og vanntransport), pålegger. Arrangørens ansvar kan derfor ikke overstige det som gjelder for den eller de underleverandører som har det direkte ansvaret for den mangelfulle tjenesten.

 

5.2. Flyselskapet er direkte ansvarlig for riktig gjennomføring av transport i henhold til Warszawa- og Montréal-konvensjonene, EU-forordning 889/2002, EU-forordning 261/2004 og luftfartsloven.

 

5.3. Ovennevnte medfører at i tilfelle ved sen, tapt eller skadet bagasje, skal reisende først og fremst reklamere og stille sine krav mot flyselskapet som er oppført på reisedokumentene eller flyselskapet som faktisk utfører transporten. Kravene skal stilles så snart hendelsene kommer til reisendes oppmerksomhet.

Melding om tap eller skade skal om mulig gjøres på ankomstflyplassen, hvorved en skaderapport (såkalt PIR-rapport) skal opprettes.

 

5.4. Arrangøren er ikke ansvarlig for medisiner eller eventuelle verdisaker som kamera, kontanter, smykker etc., som er lagret i innsjekket bagasje. Noen flyselskaper tilbyr en spesiell forsikring for tyveriattraktive varer. I slike tilfeller må spesiell deklarasjon gjøres direkte til flyselskapet ved innsjekking.

5.5. Det skal særlig bemerkes at flyselskaper ofte har innbyrdes avtale om hvordan de skal ta hånd om hverandres flyvninger. For enkelhets skyld for den reisende ved klager og problemer, har han/hun i henhold til Montreal-konvensjonen alltid rett til selv å velge om kravet skal stilles til flyselskapet som er oppført på reisedokumentene (avtaleparten) eller flyselskapet som faktisk utfører transporten (transportøren).

 

  1. Tvister

6.1. Partene bør forsøke å avgjøre tvister gjelder tolkningen eller tilnærmingen av avtalen gjennom forhandlinger. Hvis partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for forbrukerrådet eller allmenn domstol.

 

Disse vilkårene er utarbeidet av den Svenske Reisebyråforeningen og er beskyttet av opphavsrett.

 

Allincs og Allinclusives kompletterende reisevilkår

Allinc vil gjerne se deg igjen som kunde hos oss, og vi ønsker derfor at du blir fornøyd med ferien. Vi ber deg derfor om å lese følgende vilkår nøye før du bestiller. Det er våre kompletterende vilkår som vi har forsøkt å gjøre så tydelige og forståelige som mulig. Hvis noe er uklart, spør oss gjerne!

Kontaktinformasjon og kontroll av informasjon

Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekt e-postadresse og for å sjekke e-posten kontinuerlig for eventuelle beskjeder angående bestillingen, for eksempel endringer av tidspunkt.

Kunden er ansvarlig for å sjekke bestillingsbekreftelsen og andre reisedokumenter slik at dato, hotell, reisendes navn, flytider, avreise, reiselengde og destinasjon er korrekt, og kunden skal umiddelbart kontakte Allinc om noe ikke stemmer.

Bestilling og betaling

Avtalen blir bindende når Allinc har bekreftet bestillingen skriftlig. Bekreftelse vil bli sendt innen 24 timer. Når Allinc har bekreftet din bestilling, er du bundet av avtalen og er nødt til å betale.

Registreringsavgiften må betales innen 24 timer etter bestilling og varierer i størrelse avhengig av avbestillingsreglene for de ulike delene av turen, men registreringsavgiften er alltid minst 1000 kr per person pluss eventuell avbestillingsforsikring. Det resterende beløpet må betales minst 45 dager før avreise. Dersom bestillingen gjøres senere enn 45 dager før avreise, vil hele totalbeløpet bli belastet ved bestilling.

Betaling kan gjøres med kort, via internettbetaling, faktura eller delbetaling. Dersom kunden velger betaling via faktura eller delbetaling, må kunden også godta Klarnas vilkår.

 

Avbestillingsregler

Avbestillingsreglene varierer fra gang til gang. Generelt er ikke flyturen refunderbar eller mulig å endre. Hotellkostnaden kan unntaksvis bli refundert, avhengig av hotellets og hotelleverandørens avbestillingsregler. Kontakt kundetjeneste for detaljer gjeldene spesifikke reiser. Vi anbefaler alltid å bestille avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikring må tegnes samtidig som bestilling av reisen, og den kan ikke bestilles eller avbestilles på et senere tidspunkt. Angrerett gjelder ikke ved kjøp av reiser.

Avbestillingsforsikring

Allinc tilbyr avbestillingsforsikring gjennom forsikringsselskapet Accept som kan tegnes når du bestiller reisen. Avbestillingsforsikringen gjelder ved sykdom dokumentert av en legeerklæring, og reisen må avbestilles innen avreise for at avbestillingsforsikringen skal gjelde. Avbestilling gjøres til Allinc så fort som mulig via e-post til info@allinc.no. For avbestillingsvilkår og skademelding, klikk her .

 

Sen ankomst

Dersom reisende ankommer hotellet sent, bør han/hun informere hotellet om dette. Hoteller har vanligvis en policy om å leie ut rom til andre gjester om man ikke sjekker inn under ettermiddagen/kvelden på ankomstdagen.

Staving av navn

Det er svært viktig at alle reisendenes navn staves korrekt i samsvar med reisendes pass. Flyselskapet kan nekte ombordstigning hvis stavingen ikke stemmer overens med passet. Navnendring innebærer alltid ekstra kostnader og er i blant ikke mulig å gjennomføre. Allinc er ikke ansvarlig for disse kostnadene.

Klager

Kontakt umiddelbart flyselskapet eller hotellet dersom noe ikke er tilfredsstillende i løpet av reisen. Ved mangler på hotellet, kontakt resepsjonen og be dem rette opp mangelen. Dersom det ikke hjelper, spør om å få snakke med hotellsjefen. Hvis feilen/mangelen ikke blir løst, kontakt Allincs kundeservice eller hotelleverandøren, nummeret er oppført på hotelldokumentet. Allinc må få muligheten til å rette opp eventuelle mangler på stedet, kontakt derfor umiddelbart Allinc eller nummeret oppført på hotelldokumentet dersom noe ikke er tilfredsstillende. Kompensasjon ved reklamasjon i etterkant der mangelen kunne vært rettet opp, men Allinc ikke har fått muligheten til å rette opp mangelen i løpet av oppholdet, vil ikke bli utbetalt.

Tvister

Dersom den reisende og Allinc ikke blir enige ved en reklamasjon, kan saken bringes inn for forbrukerrådet. Ved en eventuell tvist skal svensk lov gjelde, og saksbehandlingen skal bringens inn for svensk domstol eller ved voldgift i Sverige.

Pass, visum, vaksinasjoner

Det er reisendes ansvar å kontrollere og ta med gyldig pass. Noen land krever at passet skal være gyldig i 6 måneder etter hjemkomst. Kontakt landets ambassade for å undersøke hvilke regler som gjelder for pass og eventuelt visum. Din lokale vaksinasjonssentral vet hvilke eventuelle vaksinasjoner du trenger før du reiser. Visumkostnader er ikke inkludert i reisens pris.

Reise til eller gjennom USA

Reisende til eller gjennom USA må ha et maskinlesbart pass og selv søke om ESTA. Dette gjelder selv om flyet kun mellomlander i USA. ESTA kan søkes om via denne linken  https://esta.cbp.dhs.gov 

 

Uspesifisert innkvartering

Hvis du velger å reise uspesifisert, betyr det at du ikke kjenner til hotellnavnet før innen rett før avreise. Det trenger ikke være et av hotellene i Allincs vanlige program, og hotellstandarder varierer fra én stjerne og oppover. Det er alltid et All Inclusive-hotell, men det gis ingen garanti på hvilket nivå av All Inclusive det blir.

Alder

Du må være 18 år for å gjennomføre bestillinger på Allinc. For mindreårige reisende som reiser uten voksen ledsager, må skriftlig godkjennelse sendes til Allinc fra reisendes verge før avreise. Noen land tillater ikke mindreårige å komme inn i landet uten verge, kontroller hvilke regler som gjelder med landets ambassade.

All Inclusive-konseptet

Generelt er flybilletter, flyavgifter, ett kolli, hotellopphold, rengjøring, mat og drikke inkludert i Allincs priser. All Inclusive er tilgjengelig i forskjellige varianter avhengig av hotell og destinasjon. I hotellets beskrivelse fremgår det hva som gjelder på det respektive hotellet. Det er vanligvis lokalt produserte alkoholholdige drikker som er inkludert i prisen. På en del hoteller finnes det flere restauranter å velge mellom, det kan da tilkomme ekstra kostnader for noen av disse restaurantene, men det er alltid minst en restaurant hvor maten er inkludert i prisen. All Inclusive begynner når man sjekker inn på hotellet, vanligvis fra kl. 15.00 på ankomstdagen, og avsluttes ved utsjekk, vanligvis kl. 12.00 på avreisedagen. For vannsport tilkommer det vanligvis en ekstra kostnad.

Innsjekking og transport til og fra hotellet

Transport er ikke inkludert i prisen, men er en tilleggstjeneste som kan bestilles via Allinc om ønskelig. Husk å være ute i god tid på flyplassen både ved avreise og hjemreise. Det er ofte lange køer for å sjekke inn og ved sikkerhetskontrollen. Vi anbefaler at man er på flyplassen to timer før avgang. Allinc er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som oppstår dersom returtransporten er forsinket og man mister flyet, det er alltid reisendes ansvar å komme tidsnok til flyplassen. Dersom transport er bestilt via Allinc, er det reisendes ansvar å bekrefte gjeldende returtransport til den lokale leverandøren på stedet 24 timer innen hjemreise, slik at ingen misforståelser oppstår.

Flytider

Alle flytider som angis er lokale. Flytider kan endres av flyselskapet, Allinc videreformidler de endringer som vi gjøres oppmerksomme på til den oppgitte e-postadressen ved bestilling. Noen ganger mottar vi ikke informasjon fra flyselskapet, så det er alltid viktig å sjekke direkte med flyselskapet om det har skjedd noen endringer. Ved eventuell flyforsinkelse bør kunden kontakte flyselskapets representant på flyplassen for å be om hjelp til å løse situasjonen.

Force Majeure

Hvis en reise kanselleres på grunn av Force Majeure, miljøkatastrofe, krigshandling, streik eller andre hendelser utenfor Allincs og Allincs underleverandørers kontroll, har ikke kunden krav på erstatning.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Det er reisendes ansvar å forsikre seg om at man har tilstrekkelig forsikring. Allinc er ikke ansvarlige for eventuelle kostnader som påløper reisende ved sykdom eller skade under, før eller etter reisen. Vi tilbyr både reiseforsikring og avbestillingsforsikring i samarbeid med forsikringsselskapet Accept. Reiseforsikring kan tegnes frem til dagen før avreise, men avbestillingsforsikring kan kun tegnes ved bestilling. Kontakt kundetjeneste for å tegne reiseforsikring. For forsikringsvilkår og skademelding, klikk her .

 

Bagasje

På flybilletten (e-billett) oppgis bagasjereglene for den spesifikke flyvningen. For spesialbagasje, som golfbag og barnevogn, kontakt det aktuelle flyselskapet eller Allinc for bestilling og prisinformasjon.

Graviditet

Hvis du venter barn og har en normal graviditet, kan du som oftest fly frem til fire uker innen forventet nedkomst. Undersøk reiseforsikringens vilkår angående svangerskap.

Tapt/skadet bagasje

Ved mistet, forsinket eller skadet bagasje er det reisendes ansvar å kontakte flyselskapet eller dets representant ved bagasjehåndtering på flyplassen umiddelbart for å rapportere skaden og opprette en såkalt PIR-rapport. Dette må gjøres før reisende forlater flyplassen. 

Spedbarn

Barn som ved hjemreisen ikke har fylt 2 år, regnes som spedbarn (infants). Dette innebærer at de ikke har et eget sete om bord på flyet, men sitter på den voksnes fang. Maks et spedbarn per voksen er tillatt. Spedbarn har ikke rett til egen bagasje om bord. Spedbarn har ikke egen seng på hotellet, men forventes å sove i samme seng som den voksne.

Lokale skatter

Noen destinasjoner har lokale turistskatter som må betales direkte på hotellet eller ved avreise på flyplassen. Disse skattene er ikke inkludert i reisens pris og kan dukke opp veldig uforutsett dersom de lokale myndighetene bestemmer seg for dette. Et eksempel på et sted (men ikke begrenset til dette stedet) der de lokale myndighetene besluttet å innføre en turistskatt er Costa Brava/Lloret de Mar i Spania, hvor gjestene fra 1. november 2012 må betale 0,75 euro per dag per person dersom man bor på et hotell med 1, 2 eller 3 stjerner, og 1,25 euro per person per dag om man bor på et 4- eller 5-stjernershotell. Denne skatten betales enten ved innsjekk eller utsjekk på hotellet.

På enkelte destinasjoner må en lokal avreiseskatt betales på flyplassen. Denne skatten er ikke inkludert i reisens pris, men betales til myndighetene i kontanter på stedet ved hjemreisen.

Avbestillingsregler

Avbestillingsreglene varierer mellom hotellene, og avhenger også av hvor tett inntil avreisen avbestillingen er gjort. Vi anbefaler at dere tegner avbestillingsforsikring ved bestilling. Avbestill reisen ved å kontakte kundetjeneste på info@allinc.no. Ikke glem å oppgi referansenummer og navn. 

Tilleggsregler for deg som bestilte en reise som ikke er All-Inclusive
Hvis du bestiller en "pakkereise uten All Inclusive", godtar du, i tillegg til Allincs vilkår, hotelleverandørens vilkår. I tilfeller der vilkårene er forskjellige, gjelder Allincs vilkår foran disse vilkårene. For å lese vilkårene til hotelleverandøren, klikk her.

Personlige opplysninger og informasjonskapsler
Ved å anvende våre nettsteder, godtar du våre vilkår og betingelser og at vi håndterer dine og dine medreisende sine personlige opplysninger. Les mer om personvern her.

 


Kommentarer (0)
Help Desk Software by Kayako allinc.kayako.com