Skapa ett ärende

Vilkår - NO

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

For reisen gjelder Svenske reisebyrå- og arrangørforeningens (SRF) alminnelige vilkår gjeldende fra 28 juni 2018 og arrangørens kompletterende vilkår som er angitt nedenfor. De kompletterende vilkårene angis med kursiv tekst.
Reisearrangøren har rett til å stille kompletterende vilkår som avviker fra de alminnelige, dersom de kompletterende vilkårene er motivert av reisens spesielle karakter, spesielle bestemmelser om transporten (som for eksempel bestillings- og salgsvilkår for ruteflyvninger), avvikende innkvarteringsvilkår på grunn av reisens spesielle karakter eller spesielle omstendigheter på reisemålet. De kompletterende reisevilkårene kan ikke fravikes ved avtale til ulempe for den reisende.
De alminnelige og kompletterende vilkårene er en del av avtalen.

1. AVTALEN

1.1 Avtalen blir bindende for partene når arrangøren har bekreftet den reisendes bestilling skriftlig om ikke annet er avtalt. Arrangøren skal bekrefte den reisendes bestilling uten ugrunnet opphold. Angrerett gjelder ikke ved avtale om pakkereiser.

1.2 Hovedreisende er den personen i hvis navn avtalen er inngått. Hovedreisende angis først i reisedokumentene eller på en annen tydelig måte. Hovedreisende er betalingsansvarlig i henhold til avtalen. Alle endringer og eventuell avbestilling må gjøres av hovedreisende. Unntak kan gjøres dersom hovedreisende blir alvorlig syk og ikke kan gjennomføre endringen eller avbestillingen. Hovedreisende er ansvarlig for å gi arrangøren korrekt kontaktinformasjon for samtlige reisende som omfattes av avtalen. Eventuell refusjon skjer til hovedreisende.

1.3 Dersom reisende er under 18 år og reiser uten ledsager må dette oppgis ved bestillingstidspunktet. Visse reiser kan kreve aldersgrense som kan være høyere enn 18 år. Informasjon oppgis ved bestillingstidspunktet.

1.4 Tidene for avreise og hjemreise i bestillingsbekreftelsen er preliminære. Arrangøren skal snarest og om mulig senest 20 dager før avreise presisere avgangstider som skal gjelde for reisen.

1.5 Arrangøren skal oppgi allmenn informasjon om hvilke regler som gjelder i forhold til pass og visum.

1.6 Arrangøren skal oppgi allmenn informasjon om helsebestemmelser på reisemålet.

1.7 Tilslutningsreise eller spesialarrangement inngår kun i pakkereiseavtalen dersom disse bestilles sammen og samtidig med de tjenestene som inngår i pakkereisen eller om disse selges sammen med øvrige tjenester for en totalpris.

1.8 Eventuelle ønsker eller særskilte tjenester på reisendes forespørsel inngår kun i avtalen dersom disse uttrykkelig bekreftes skriftlig av arrangøren.

1.9 Reisende må kontrollere bestillingsbekreftelsen/reisedokumentene så snart de er mottatt og at alle opplysninger er korrekte, inkludert at navn er stavet korrekt og i overenstemmelse med passet. Eventuelle feilaktige opplysninger må meldes fra om umiddelbart. Arrangøren forbeholder seg retten til å kreve en avgift tilsvarende den faktiske kostnaden for å rette opp feilaktige opplysninger, samt en rimelig erstatning for det ekstraarbeidet som rettelsen medfører. Dersom feilaktigheten skyldes arrangøren eller tjenesteleverandører, skal rettelsen skje uten kostnad for den reisende.

1.10 Hovedreisende skal umiddelbart informere arrangøren om eventuelle endringer av adresse, e-postadresse, telefonnummer eller andre opplysninger av betydning for arrangørens mulighet til å kontakte reisende.

1.11 For visse reiser kreves det et minimum deltakerantall for at reisen kan gjennomføres. Reisende skal i så fall få tydelig informasjon om dette senest ved bestillingstidspunktet.

1.12 Dersom flybilletter er en del av pakkereisen, skal disse anvendes i korrekt rekkefølge. Reisende kan altså ikke anvende kun hjemreisebilletten når både tur og retur bestilles eller kun en del av flystrekningen. Dersom billetten ikke brukes fra start, kanselleres resterende deler.


2. PRIS OG BETALING

2.1 Prisen skal oppgis på en slik måte at hele reisens pris er tydelig angitt. Prisen skal omfatte alle tjenester som inngår i avtalen, samt obligatoriske tillegg, skatter og avgifter.

2.2 Reisende må betale reisens pris innen det tidspunkt som fremgår av avtalen.

2.3 Arrangøren har rett til å kreve en første delbetaling når avtalen inngås (registreringsavgift). Registreringsavgiften skal være rimelig i forhold til reisens pris og omstendighetene forøvrig.

2.4 Dersom reisende ikke betaler reisens pris i henhold til avtalen har arrangøren rett til å heve avtalen og kreve rimelig erstatning.

2.5 Dersom ikke annet uttrykkelig fremgår, er reisens pris basert på innkvartering for to personer i delt dobbeltrom. Ved innkvartering for kun en person i dobbeltrom eller større rom for mer enn en person, har arrangøren rett til å kreve en tilleggsavgift.

2.6 Arrangøren skal også informere reisende om eventuelle kostnader som kan oppstå.

3. REISENDES RETT TIL ENDRING OG AVBESTILLING

3.1 Reisende har rett til å endre avtalen dersom arrangøren godtar dette. Endringer i avtalen kan medføre ekstra kostnader for reisende fra arrangøren eller andre.

3.2 Reisende har rett til å avbestille reisen. Arrangøren forbeholder seg retten til å kreve erstatning fra reisende for de kostnader som påløper for arrangøren som følge av avbestillingen. Arrangøren kan angi rimelige og standardiserte avbestillingsgebyrer på grunnlag av tidspunktet for avbestillingen. Dersom arrangøren ikke har angitt noen standardiserte avbestillingsgebyrer, har arrangøren rett til et rimelig avbestillingsgebyr.

4. REISENDES RETT TIL Å OVERDRA AVTALEN

4.1 Reisende kan overdra avtalen til noen som oppfyller alle vilkårene for å delta i reisen. Et slikt vilkår kan for eksempel være at transportbyrået eller annen tjenesteleverandør som arrangøren anvender i henhold til gjeldende regler må godta bytte av reisende. Reisende må i rimelig tid før avreise informere arrangøren eller tjenesteleverandøren om overdragelsen. Underrettelse som gjøres senest syv dager før avreise anses alltid å ha blitt gjort i tide.

4.2 Arrangøren kan kreve en rimelig avgift for overdragelsen. Avgiften kan ikke overstige kostnadene som overdragelsen medfører for arrangøren. Arrangøren skal vise hvordan kostnaden beregnes.

4.3 Overdrager og erverver er solidarisk ansvarlige ovenfor arrangøren eller tjenesteleverandøren for alt som gjenstår å betale for reisen og for de ekstra kostnader som overdragelsen medfører.


5. ENDRINGER FØR AVREISE

5.1 Endring av avtalevilkår
Arrangøren har rett til å gjøre endringer i avtalen forutsatt at arrangøren informerer reisende om endringen på en klar, tydelig og forståelig måte på et pålitelig medium. Dersom endringen er ubetydelig, for eksempel mindre endringer av flytider, har reisende ikke rett til prisavslag eller erstatning. Ved vesentlige endringer av reisen skal reisende, om mulig, tilbys en alternativ reise eller rett til å avslutte avtalen uten avbestillingsgebyr.

5.2 Endring av pris
5.2.1 Arrangøren kan øke prisen for reisen dersom økningen skyldes endringer i drivstoffkostnader, skatter og offentlige avgifter eller valutakurser.
5.2.2 Reisens pris kan økes med et beløp som tilsvarer reisendes andel av den kostnadsøkningen som arrangøren berøres av. Rett til prisøkning foreligger kun dersom kostnadsøkningen til sammen overstiger 100 kroner per bestilling.
5.2.3 Reisens pris skal reduseres dersom arrangørens kostnader, av samme grunner som nevnt ovenfor, reduseres med til sammen minst 100 kroner per bestilling. Arrangøren får ved prisreduksjon trekke fra faktiske administrative kostnader.
5.2.4 Arrangøren skal så snart som mulig informere reisende om prisendringene. Underrettelsen skal inneholde en begrunnelse for endringen og en utregning.
5.2.5 Prisen kan ikke økes og behøver heller ikke reduseres i løpet av de siste 20 dagene før den avtalte avreisedatoen.
5.2.6 Arrangøren kan i sine kompletterende vilkår fratre seg retten til å øke prisen i henhold til 5.2.1. I så fall behøver arrangøren heller ikke å senke prisen i henhold til 5.2.3.
5.3 Reisendes rett til å avslutte avtalen uten avbestillingsgebyr
5.3.1 Dersom reisende ønsker å avslutte avtalen på grunn av en vesentlig endring, for eksempel dersom prisen økes med mer enn 8% av pakkereisens totalpris, må reisende informere arrangøren om at avtalen avsluttes innen rimelig tid fastsatt av reisearrangøren fra det tidspunkt arrangøren informerte reisende om endringen. Dersom reisende ikke gjør det blir reisende bundet av den nye avtalen.
5.3.2 Dersom pakkereiseavtalen avsluttes skal arrangøren uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter at avtalen avsluttes tilbakebetale hele reisens pris.

5.4 Arrangørens og reisendes rett til å avslutte avtalen ved uunngåelige og ekstraordinære hendelser
5.3.3 Både arrangøren og den reisende har rett til å avslutte avtalen om gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av passasjerene til reisemålet vesentlig påvirkes av uunngåelige og ekstraordinære hendelser på reisemålet eller i dets umiddelbare nærhet. Med uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter menes for eksempel alvorlige sikkerhetsproblemer som krig, terrorisme, utbrudd av alvorlige sykdommer eller naturkatastrofer. Reisende har i så fall rett til å avslutte avtalen uten å betale avbestillingsgebyr. Dersom arrangøren avslutter avtalen i henhold til dette punkt har reisende ikke rett på erstatning. Reisende har i så fall rett til full tilbakebetaling i henhold til punkt 5.3.2.
5.3.4 Reisende har ikke rett til å avslutte avtalen dersom de uunngåelige eller ekstraordinære hendelsene var allment kjent ved inngåelse av avtalen.
5.3.5 For å utrede om hendelsen er av sådan alvorlig karakter som angitt ovenfor skal sakkyndige svenske eller internasjonale myndigheter rådføres. En gjeldende frarådelse fra UD skal alltid betraktes som grunnlag for å avslutte avtalen.
6. ARRANGØRENS ANSVAR FOR PAKKEREISENS GJENNOMFØRELSE

6.1 Manglende gjennomføring
Om en reisetjeneste ikke gjennomføres i henhold til avtalen skal arrangøren avhjelpe feilen innen rimelig tid. Arrangøren er imidlertid ikke pålagt å avhjelpe feilen dersom det er umulig eller om avhjelpen medfører betydelige kostnader. Dersom arrangøren ikke avhjelper feilen kan reisende ha rett til prisavslag og erstatning.

6.2 Vesentlige mangler
6.2.1 Dersom det etter avreisen ikke er mulig å levere en vesentlig del av de avtalte tjenestene, skal arrangøren om mulig arrangere tilsvarende eller tilnærmet tilsvarende alternativer uten ekstra kostnader for reisende. Kan ikke arrangøren tilby dette, kan arrangøren tilby alternativer av lavere kvalitet i forbindelse med rimelig prisavslag. Reisende kan kun avvise slike alternativer dersom disse ikke kan anses å være sammenliknbare med dem som var opprinnelig avtalt eller dersom tilbudt prisavslag ikke kan anses som rimelig.
6.2.2 Kan arrangøren ikke tilby noe alternativ eller om reisende har rett til å avvise slike alternativ i henhold til punkt 6.2.1, kan reisende ha rett til prisavslag og erstatning.
6.2.3 Ved mangler som vesentlig påvirker gjennomførelsen av pakkereisen og som arrangøren ikke har avhjulpet innen rimelig tid, kan reisende avslutte avtalen og også ha rett til prisavslag og erstatning.  
6.2.4 Kan arrangøren ikke tilby noe alternativ eller om reisende har rett til å avvise slike alternativ i henhold til 6.2.1., eller om reisende har avsluttet avtalen i henhold til 6.2.3 har reisende rett til tilsvarende hjemreise uten ugrunnet opphold og uten ekstra kostnad dersom pakkereisen inkluderer transport og reisende befinner seg på reisemålet.


7. OM PRISAVSLAG OG ERSTATNING

7.1 Prisavslag gjelder ikke dersom arrangøren kan vise at feilen skyldes den reisende.
7.2 Reisende har ikke rett til erstatning dersom arrangøren kan vise at feilen skyldes reisende eller tredje part uten tilknytning til levering av reisetjenester som inngår i pakkereisen, eller om feilen skyldes uunngåelige og ekstraordinære hendelser.
7.3 Dersom feilen skyldes tjenesteleverandører som arrangøren anvender, er arrangøren fri fra erstatningsansvar i henhold til disse reisevilkår kun dersom også den som arrangøren anvender skulle vært fri i henhold til den bestemmelsen. Det samme gjelder dersom feilen skyldes noen i et tidligere ledd.
7.4 Rett til erstatning på grunn av at arrangøren kansellerer reisen foreligger ikke dersom det ikke blir solgt det antall plasser arrangøren har satt som vilkår for å avvikle reisen og den reisende innen en gitt tid angitt i avtalen skriftlig informeres om at reisen kanselleres. Beskjed om at en reise kanselleres skal gis senest:
• 20 dager før avreise dersom reisen varer i mer enn 6 dager
• 7 dager før avreise dersom reisen varer mellom 2 og 6 dager
• 48 timer før avreise dersom reisen varer i mindre enn 2 dager
7.5 Erstatning i henhold til disse vilkårene omfatter erstatning for personskade, skade på eiendom og oppreisning. Reisende er forpliktet til å begrense skaden så langt det er mulig.
7.6 Dersom ikke andre begrensninger følger av pakkereiseloven eller annen bindende lovgivning er arrangørens ansvar for erstatning begrenset til tre ganger pakkereisens pris. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke ved personskade eller ved skade som forårsakes forsettlig eller av uaktsomhet.
8. REKLAMASJON

8.1 Reisende kan kun påberope seg mangler i de avtalte tjenestene dersom denne innen rimelig tid etter at mangelen oppdages eller burde oppdages informerer arrangøren eller tjenesteleverandøren om mangelen. Dette skal skje snarest og om mulig på reisemålet. Ved fastsettelse av eventuelt prisavslag eller erstatning for skader tas i betraktning det tidspunkt da reisende reklamerte dersom det hadde innebåret at arrangøren kunne avhjulpet feilen.
8.2 Uten hensyn til punkt 8.1 kan reisende påberope seg mangler dersom arrangøren eller tjenesteleverandøren har handlet grovt uaktsomt eller i strid med god tro.
9. REISENDES ANSVAR UNDER REISEN

9.1 Arrangørens anvisninger
Reisende er forpliktet til å følge de anvisninger for reisens gjennomførelse som fastsettes av reiselederen eller av annen person som arrangøren anvender. Reisende er forpliktet til å respektere de reglene som gjelder for reisen og på reisemålet, og opptre slik at det ikke er til sjenanse for medreisende eller andre. Dersom reisende misligholder dette, kan arrangøren heve avtalen uten at reisende har rett til erstatning eller refusjon.

9.2 Reisendes ansvar for skader
Reisende er ansvarlig for eventuelle erstatninger på grunn av skader den reisende gjennom uaktsomhet påfører arrangøren.
9.3 Reisendes ansvar for formaliteter
9.3.1 Reisende er selv ansvarlig for å inneha nødvendige formaliteter for reisens gjennomførelse, som for eksempel gyldig pass, visum, vaksiner og forsikring.
9.3.2 Reisende skal for alle transporttjenester i pakkereisen ha fullført innsjekken i henhold til reiseplanen eller annen henvisning fra arrangøren eller transportøren.
9.3.3 Reisende er selv ansvarlig for alle kostnader som påløper på grunn av brudd i nevnte formaliteter, for eksempel hjemtransport på grunn av manglende pass, med mindre bruddet skyldes feilaktig informasjon fra arrangøren eller tjenesteleverandøren.
9.3.4 Reisende plikter å ta del av informasjon som formidles fra arrangøren.

9.4 Avvik fra arrangementet
Reisende som, etter at reisen har begynt, avviker fra arrangementet, er pålagt å informere om dette til arrangøren eller hans representant.
10. ARRANGØRENS PLIKT TIL Å BISTÅ
Dersom reisende befinner seg i vanskeligheter under reisen er arrangøren pliktig til å yte passende hjelp uten ugrunnet opphold. Slik hjelp kan for eksempel være informasjon om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand. Arrangøren har rett til å kreve en rimelig erstatning for slik hjelp dersom situasjonen forårsakes forsettlig eller ved uaktsomhet fra den reisendes side.

11. TVISTEBEHANDLING
Partene bør forsøke å avgjøre tvister som gjelder tolkningen eller tilnærmingen av avtalen på egenhånd. Dersom partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmenn domstol. En tvist kan også bringes inn via EU-kommisjonens online plattform: http://ec.europa.eu/odr.


 

Allincs og Allinclusives kompletterende reisevilkår

Allinc vil gjerne se deg igjen som kunde hos oss, og vi ønsker derfor at du blir fornøyd med ferien. Vi ber deg derfor om å lese følgende vilkår nøye før du bestiller. Det er våre kompletterende vilkår som vi har forsøkt å gjøre så tydelige og forståelige som mulig. Hvis noe er uklart, spør oss gjerne!

Kontaktinformasjon og kontroll av informasjon

Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekt e-postadresse og for å sjekke e-posten kontinuerlig for eventuelle beskjeder angående bestillingen, for eksempel endringer av tidspunkt.

Kunden er ansvarlig for å sjekke bestillingsbekreftelsen og andre reisedokumenter slik at dato, hotell, reisendes navn, flytider, avreise, reiselengde og destinasjon er korrekt, og kunden skal umiddelbart kontakte Allinc om noe ikke stemmer.

Bestilling og betaling

Avtalen blir bindende når Allinc har bekreftet bestillingen skriftlig. Bekreftelse vil bli sendt innen 24 timer. Når Allinc har bekreftet din bestilling, er du bundet av avtalen og er nødt til å betale.

Registreringsavgiften må betales innen 24 timer etter bestilling og varierer i størrelse avhengig av avbestillingsreglene for de ulike delene av turen, men registreringsavgiften er alltid minst 1000 kr per person pluss eventuell avbestillingsforsikring. Det resterende beløpet må betales minst 45 dager før avreise. Dersom bestillingen gjøres senere enn 45 dager før avreise, vil hele totalbeløpet bli belastet ved bestilling.

Betaling kan gjøres med kort, via internettbetaling, faktura eller delbetaling. Dersom kunden velger betaling via faktura eller delbetaling, må kunden også godta Klarnas vilkår.

 

Avbestillingsregler

Avbestillingsreglene varierer fra gang til gang. Generelt er ikke flyturen refunderbar eller mulig å endre. Hotellkostnaden kan unntaksvis bli refundert, avhengig av hotellets og hotelleverandørens avbestillingsregler. Kontakt kundetjeneste for detaljer gjeldene spesifikke reiser. Vi anbefaler alltid å bestille avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikring må tegnes samtidig som bestilling av reisen, og den kan ikke bestilles eller avbestilles på et senere tidspunkt. Angrerett gjelder ikke ved kjøp av reiser.

Avbestillingsforsikring

Allinc tilbyr avbestillingsforsikring gjennom forsikringsselskapet Accept som kan tegnes når du bestiller reisen. Avbestillingsforsikringen gjelder ved sykdom dokumentert av en legeerklæring, og reisen må avbestilles innen avreise for at avbestillingsforsikringen skal gjelde. Avbestilling gjøres til Allinc så fort som mulig via e-post til info@allinc.no. For avbestillingsvilkår og skademelding, klikk her .

 

Sen ankomst

Dersom reisende ankommer hotellet sent, bør han/hun informere hotellet om dette. Hoteller har vanligvis en policy om å leie ut rom til andre gjester om man ikke sjekker inn under ettermiddagen/kvelden på ankomstdagen.

Staving av navn

Det er svært viktig at alle reisendenes navn staves korrekt i samsvar med reisendes pass. Flyselskapet kan nekte ombordstigning hvis stavingen ikke stemmer overens med passet. Navnendring innebærer alltid ekstra kostnader og er i blant ikke mulig å gjennomføre. Allinc er ikke ansvarlig for disse kostnadene.

Klager

Kontakt umiddelbart flyselskapet eller hotellet dersom noe ikke er tilfredsstillende i løpet av reisen. Ved mangler på hotellet, kontakt resepsjonen og be dem rette opp mangelen. Dersom det ikke hjelper, spør om å få snakke med hotellsjefen. Hvis feilen/mangelen ikke blir løst, kontakt Allincs kundeservice eller hotelleverandøren, nummeret er oppført på hotelldokumentet. Allinc må få muligheten til å rette opp eventuelle mangler på stedet, kontakt derfor umiddelbart Allinc eller nummeret oppført på hotelldokumentet dersom noe ikke er tilfredsstillende. Kompensasjon ved reklamasjon i etterkant der mangelen kunne vært rettet opp, men Allinc ikke har fått muligheten til å rette opp mangelen i løpet av oppholdet, vil ikke bli utbetalt.

Tvister

Dersom den reisende og Allinc ikke blir enige ved en reklamasjon, kan saken bringes inn for forbrukerrådet. Ved en eventuell tvist skal svensk lov gjelde, og saksbehandlingen skal bringens inn for svensk domstol eller ved voldgift i Sverige.

Pass, visum, vaksinasjoner

Det er reisendes ansvar å kontrollere og ta med gyldig pass. Noen land krever at passet skal være gyldig i 6 måneder etter hjemkomst. Kontakt landets ambassade for å undersøke hvilke regler som gjelder for pass og eventuelt visum. Din lokale vaksinasjonssentral vet hvilke eventuelle vaksinasjoner du trenger før du reiser. Visumkostnader er ikke inkludert i reisens pris.

Reise til eller gjennom USA

Reisende til eller gjennom USA må ha et maskinlesbart pass og selv søke om ESTA. Dette gjelder selv om flyet kun mellomlander i USA. ESTA kan søkes om via denne linken  https://esta.cbp.dhs.gov 

 

Uspesifisert innkvartering

Hvis du velger å reise uspesifisert, betyr det at du ikke kjenner til hotellnavnet før innen rett før avreise. Det trenger ikke være et av hotellene i Allincs vanlige program, og hotellstandarder varierer fra én stjerne og oppover. Det er alltid et All Inclusive-hotell, men det gis ingen garanti på hvilket nivå av All Inclusive det blir.

Alder

Du må være 18 år for å gjennomføre bestillinger på Allinc. For mindreårige reisende som reiser uten voksen ledsager, må skriftlig godkjennelse sendes til Allinc fra reisendes verge før avreise. Noen land tillater ikke mindreårige å komme inn i landet uten verge, kontroller hvilke regler som gjelder med landets ambassade.

All Inclusive-konseptet

Generelt er flybilletter, flyavgifter, ett kolli, hotellopphold, rengjøring, mat og drikke inkludert i Allincs priser. All Inclusive er tilgjengelig i forskjellige varianter avhengig av hotell og destinasjon. I hotellets beskrivelse fremgår det hva som gjelder på det respektive hotellet. Det er vanligvis lokalt produserte alkoholholdige drikker som er inkludert i prisen. På en del hoteller finnes det flere restauranter å velge mellom, det kan da tilkomme ekstra kostnader for noen av disse restaurantene, men det er alltid minst en restaurant hvor maten er inkludert i prisen. All Inclusive begynner når man sjekker inn på hotellet, vanligvis fra kl. 15.00 på ankomstdagen, og avsluttes ved utsjekk, vanligvis kl. 12.00 på avreisedagen. For vannsport tilkommer det vanligvis en ekstra kostnad.

Innsjekking og transport til og fra hotellet

Transport er ikke inkludert i prisen, men er en tilleggstjeneste som kan bestilles via Allinc om ønskelig. Husk å være ute i god tid på flyplassen både ved avreise og hjemreise. Det er ofte lange køer for å sjekke inn og ved sikkerhetskontrollen. Vi anbefaler at man er på flyplassen to timer før avgang. Allinc er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som oppstår dersom returtransporten er forsinket og man mister flyet, det er alltid reisendes ansvar å komme tidsnok til flyplassen. Dersom transport er bestilt via Allinc, er det reisendes ansvar å bekrefte gjeldende returtransport til den lokale leverandøren på stedet 24 timer innen hjemreise, slik at ingen misforståelser oppstår.

Flytider

Alle flytider som angis er lokale. Flytider kan endres av flyselskapet, Allinc videreformidler de endringer som vi gjøres oppmerksomme på til den oppgitte e-postadressen ved bestilling. Noen ganger mottar vi ikke informasjon fra flyselskapet, så det er alltid viktig å sjekke direkte med flyselskapet om det har skjedd noen endringer. Ved eventuell flyforsinkelse bør kunden kontakte flyselskapets representant på flyplassen for å be om hjelp til å løse situasjonen.

Force Majeure

Hvis en reise kanselleres på grunn av Force Majeure, miljøkatastrofe, krigshandling, streik eller andre hendelser utenfor Allincs og Allincs underleverandørers kontroll, har ikke kunden krav på erstatning.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Det er reisendes ansvar å forsikre seg om at man har tilstrekkelig forsikring. Allinc er ikke ansvarlige for eventuelle kostnader som påløper reisende ved sykdom eller skade under, før eller etter reisen. Vi tilbyr både reiseforsikring og avbestillingsforsikring i samarbeid med forsikringsselskapet Accept. Reiseforsikring kan tegnes frem til dagen før avreise, men avbestillingsforsikring kan kun tegnes ved bestilling. Kontakt kundetjeneste for å tegne reiseforsikring. For forsikringsvilkår og skademelding, klikk her .

 

Bagasje

På flybilletten (e-billett) oppgis bagasjereglene for den spesifikke flyvningen. For spesialbagasje, som golfbag og barnevogn, kontakt det aktuelle flyselskapet eller Allinc for bestilling og prisinformasjon.

Graviditet

Hvis du venter barn og har en normal graviditet, kan du som oftest fly frem til fire uker innen forventet nedkomst. Undersøk reiseforsikringens vilkår angående svangerskap.

Tapt/skadet bagasje

Ved mistet, forsinket eller skadet bagasje er det reisendes ansvar å kontakte flyselskapet eller dets representant ved bagasjehåndtering på flyplassen umiddelbart for å rapportere skaden og opprette en såkalt PIR-rapport. Dette må gjøres før reisende forlater flyplassen. 

Spedbarn

Barn som ved hjemreisen ikke har fylt 2 år, regnes som spedbarn (infants). Dette innebærer at de ikke har et eget sete om bord på flyet, men sitter på den voksnes fang. Maks et spedbarn per voksen er tillatt. Spedbarn har ikke rett til egen bagasje om bord. Spedbarn har ikke egen seng på hotellet, men forventes å sove i samme seng som den voksne.

Lokale skatter

Noen destinasjoner har lokale turistskatter som må betales direkte på hotellet eller ved avreise på flyplassen. Disse skattene er ikke inkludert i reisens pris og kan dukke opp veldig uforutsett dersom de lokale myndighetene bestemmer seg for dette. Et eksempel på et sted (men ikke begrenset til dette stedet) der de lokale myndighetene besluttet å innføre en turistskatt er Costa Brava/Lloret de Mar i Spania, hvor gjestene fra 1. november 2012 må betale 0,75 euro per dag per person dersom man bor på et hotell med 1, 2 eller 3 stjerner, og 1,25 euro per person per dag om man bor på et 4- eller 5-stjernershotell. Denne skatten betales enten ved innsjekk eller utsjekk på hotellet.

På enkelte destinasjoner må en lokal avreiseskatt betales på flyplassen. Denne skatten er ikke inkludert i reisens pris, men betales til myndighetene i kontanter på stedet ved hjemreisen.

Avbestillingsregler

Avbestillingsreglene varierer mellom hotellene, og avhenger også av hvor tett inntil avreisen avbestillingen er gjort. Vi anbefaler at dere tegner avbestillingsforsikring ved bestilling. Avbestill reisen ved å kontakte kundetjeneste på info@allinc.no. Ikke glem å oppgi referansenummer og navn. 

Tilleggsregler for deg som bestilte en reise som ikke er All-Inclusive
Hvis du bestiller en "pakkereise uten All Inclusive", godtar du, i tillegg til Allincs vilkår, hotelleverandørens vilkår. I tilfeller der vilkårene er forskjellige, gjelder Allincs vilkår foran disse vilkårene. For å lese vilkårene til hotelleverandøren, klikk her.

Personlige opplysninger og informasjonskapsler
Ved å anvende våre nettsteder, godtar du våre vilkår og betingelser og at vi håndterer dine og dine medreisende sine personlige opplysninger. Les mer om personvern her.

 

Välj filer eller dra och släpp filer
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej
  1. Mats

  2. Postad

Kommentarer